GDPR

 10.09.2019

Informačná povinnosť prevádzkovateľa
podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
(ďalej len „Nariadenie“) v súlade s
§ 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).
1. Prevádzkovateľ:
Obec Bodíky
930 31 Bodíky 174
IČO: 00513296
(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)
Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa
spracúvania osobných údajov na ITAK s.r.o., Mgr. Csík Zoltán a to písomnou formou alebo
osobne :
Tel. kontakt: 0905 223 001, e-mail: itaksro@gmail.com
(ďalej len ako „Zodpovedná osoba“)
1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:
1. IS mzdy, personalistika
2. IS knižnica
3. IS sekretariát a podateľňa
4. IS starostu obce
5. IS dane a poplatky
6. IS stavebného úradu
7. IS obecného zastupiteľstva
8. IS komisií obecného zastupiteľstva
9. IS kultúrnych podujatí
10. IS webovej stránky
11. IS BOZP
12. IS CO
13. IS zák. 307/2014 Z.z.
2. Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:
1. 70 rokov v zmysle registratúrneho poriadku
2. 5 rokov
3. 10 rokov
4. 20 rokov
5. 10 rokov
6. 20 rokov
7. 10 rokov v zmysle registratúrneho poriadku
8. 10 rokov v zmysle registratúrneho poriadku
9. 10 rokov
10. 10 rokov
11. 10 rokov
12. 10 rokov
13. 20 rokov
 Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej
osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje
dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva,
vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.
 Vystavenie prvej kópie podľa je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba
požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym
nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie
formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej
elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.
 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ
eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie
neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie
osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.
 Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za
predpokladu, že:
◦ osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak
spracúvali;
◦ dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
◦ dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa
◦ osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
◦ je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
◦ osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti
osobe mladšej ako 16 rokov.
 Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je
ich spracúvanie potrebné:
◦ na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
◦ na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi,
◦ z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
◦ na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického
výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz
znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto
spracúvania, alebo
◦ na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti,
a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je
dôvodná.
 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
◦ napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa a to počas obdobia
umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
◦ spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných
údajov obmedzenie ich použitia;
◦ prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje
ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych
nárokov;
◦ dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe
oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na
strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,
prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské
operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.
 Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie
spracúvania týchto údajov zrušené.
 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných
údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje
ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za
predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo
na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
 Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných
údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže
namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
◦ právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
◦ spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
◦ spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické
účely.
 Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho
marketingu jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.
 Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ
nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy
na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami
dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných
údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.
 Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby so svojou
požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.
 Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je
jeho odvolaním dotknutá.
 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva
v oblasti ochrany osobných údajov.

Zoznam aktualít :